Wychowanie dziecka

Często rodzice — poważnie traktując swoje obowiązki wychowawczo-opiekuńcze — z nie­pokojem myślą o tym, jak postępować z dziec­kiem, by nie pogłębiać występujących już za­burzeń.

Dziecko trudne wymaga wprawdzie indywi­dualnego traktowania, ale nie znaczy to, że trudności tkwią wyłącznie w nim samym, że różni się ono czymś szczególnym od swych ró­wieśników. Niejednokrotnie podłożem powsta­łych zaburzeń jest nasze własne postępowanie z dzieckiem i wadliwa organizacja życia w rodzinie.

Aby umieć postępować z dzieckiem wykazu­jącym zaburzenia w zachowaniu, należy prze­de wszystkim zdawać sobie sprawę, co termin ten oznacza i jakie rodzaje zaburzeń obej­muje.

Rodzice pragną wiedzieć, co charakteryzuje zaburzone zachowanie i jak pomóc dziecku w pokonaniu -narastających trudności. Chcąc podjąć racjonalną pracę w tym kierunku, win­niśmy w centrum naszej uwagi umieścić nie doskonalenie systemu kar za aktualne prze­winienie dziecka, lecz analizę tego wszystkie­go, co już wcześniej mogło spowodować wy­stąpienie zaburzenia. Trzeba więc odpowie­dzieć sobie na podstawowe pytania: czy zna­my swoje dziecko, czy i jak zaspokajamy jego potrzeby fizyczne i psychiczne, czym charakte­ryzuje się nasza postawa rodzicielska?

Kiedy zauważymy, że dziecko wykazuje wzmożoną pobudliwość, kłamie, jest nieśmia­łe, bądź agresywne i to utrudnia mu współży­cie w rodzinie i z rówieśnikami, wprowadza w konfliktowe sytuacje z otoczeniem — wtedy cierpliwie i starannie musimy je obserwować i właściwie z nim postępować.

W blogu tym staramy się dać odpowiedź na nurtujące rodziców pytania i zwracamy uwa­gę na te momenty życia w rodzinie, które sprzyjają poznawaniu dziecka oraz stwarzają możliwość przyjścia mu z pomocą.

Myślą przewodnią serwisu jest mocne prze­konanie, że można ‚i należy pomagać dziecku w przezwyciężaniu trudności, że trzeba je zro­zumieć oraz darzyć mądrą i wartościową mi­łością. Przez życzliwą pomoc i opiekę nad dzieckiem, przez oddziałujący na nie sposób własnego zachowania, przez mądre i skutecz­ne wprowadzanie go w świat wartości rodzice mogą łagodzić bądź eliminować przyczyny wy­stępujących zaburzeń.