Co się stanie, jeżeli równocześnie ulegnie zapłodnieniu więcej niż jedna komórka jajowa?

Jeżeli w tym samym czasie znajdują się w jajo­wodach dwie dojrzałe komórki jajowe i jeżeli obie zostaną zapłodnione przez plemniki — rozwija się wówczas ciąża bliźniacza. Oba zapłodnione jaja przesuwają się w kierunku macicy. Tam usadawiają się w przygotowanym do tego celu (w opi­sany poprzednio sposób) podścielisku w różnych miejscach i rozwijają jedno niezależnie od Drugiego. Tego rodzaju bliźnięta nie są do siebie po­dobne w tym stopniu co opisane poprzednio bliź­nięta jednojajowe, ponieważ pochodzą one z dwóch różnych komórek jajowych i dwóch różnych plem­ników. Nazywamy je bliźniętami dwujajowymi. Po­dobieństwo między nimi może być takie jak zwy­kle pomiędzy rodzeństwem.

Dlaczego z jednych zapłodnionych komó­rek jajowych rozwijają się chłopcy, a z innych dziewczęta?

W obrębie jądra każdej komórki płciowej znajdu­ją się drobne nitkowate twory zwane chromosoma­mi (o czym już była mowa w poprzednim roz­dziale), których struktura decyduje między inny­mi o płci dziecka. Jeżeli komórka jajowa zostanie zapłodniona przez plemnik posiadający chromosomy typu męskiego — to rozwinie się dziecko płci mę­skiej, jeżeli natomiast zostanie zapłodniona przez plemnik posiadający chromosomy typu żeńskiego —
to rozwinie się dziecko płci żeńskiej. Wynika z tego, że o płci dziecka decyduje komórka na­sienna (plemnik). Czy komórka jajowa zostanie zapłodniona przez plemnik o cechach męskich czy o cechach żeńskich — jest to tylko kwestia przy­padku. W czasie trwania ciąży matka nie może mieć wpływu na płeć dziecka.

Co jest przyczyną, że dziecko jest po­dobne albo do matki, albo do ojca?

O podobieństwie dziecka do rodziców decydują chromosomy. Chromosomy, o których już była mo­wa, składają się z genów. Geny są to drobne czą­steczki materii, które przenoszą cechy dziedzicz­ne i decydują między innymi o takich cechach, jak budowa ciała, rysy twarzy, wygląd oczu, skó­ry, kolor włosów, a nawet do pewnego stopnia o charakterze człowieka.

Jak to się dzieje, że dziecko może być podobne do matki swojego ojca, pod­czas gdy ojciec wcale nie jest do niej podobny?

Czasem cechy dziedziczne przeskakują przez jedno pokolenie, tzn. ujawniają się dopiero u wnuków. Istnieje wiele możliwości kombinacji i połączeń genów. U niektórych osób może wystąpić podo­bieństwo do kogoś z krewnych przy zupełnym bra­ku podobieństwa do rodziców i dziadków.

Co się słanie, jeżeli komórki nasienne zostaną zdeponowane w ustroju kobiety wtedy, kiedy komórka jajowa została już zapłodniona?

Z chwilą kiedy, zapłodnione jajo zagnieździ się w macicy — odpowiednie bodźce zostają przeka­zane do przysadki mózgowej. Gruczoł ten z kolei zaczyna produkować hormony, które zatrzymują dalsze wytwarzanie komórek jajowych. W ten spo­sób nie ma możliwości zapłodnienia nowego jaja aż do czasu, dopóki nie urodzi się dziecko i do­póki nie rozpocznie się ponowne wytwarzanie jaj.