Co to są dwojaczki syjamskie?

Bliźniaki syjamskie są to zwykłe bliźniaki, których ciała jednak nie oddzieliły się od siebie całkowicie. Jajo po zapłodnieniu zawsze zaczyna się dzielić i staje się wkrótce całym zespołem komórek, które nadal ciągle się dzielą. W przypadku bliźniąt nor­malnych pierwszy podział doprowadza do powsta­nia dwóch zupełnie odrębnych komórek, natomiast w przypadku bliźniąt syjamskich pierwszy podział komórki jajowej nie doprowadza do całkowitego oddzielenia się ich od siebie. Pozostaje pewna po­wierzchnia, na której te dwa rozwijające się orga­nizmy są z sobą złączone; może to być powierzchnia klatki piersiowej, brzucha, lub inna część ciała. Jeżeli bliźnięta tego rodzaju utrzymują się przy życiu — to żyją przyłączone jedno do drugiego do czasu odpowiedniej rozdzielającej je operacji. Ope­racja taka może być z powodzeniem wykonana tyl­ko w wypadku, gdy zrośnięte są powierzchniowe części ciała, np. mięśnie lub kości, a nie ważne dla życia narządy wewnętrzne, jak mózg, układ pokarmowy czy tp. W zjawisku tym nie można do­patrywać się wpływu dziedziczności i zdarza się ono bardzo rzadko. Nazwa „bracia syjamscy” po­chodzi od dwóch chłopców-bliźniąt posiadają­cych wyżej opisane cechy, którzy urodzili się w Syjamie bardzo dawno temu.

Czy bliźnięta są mniejsze od płodów po­jedynczych?

Nie zawsze, lecz zdarza się to bardzo często, po­nieważ nie mają w łonie matki tyle miejsca ile ma pojedynczy płód. Aby pomieścić bliźnięta, macica matki musi rozciągnąć się w większym stopniu. Ustrój matki musi również zapewnić im większą ilość pożywienia. Żadne z bliźniąt nie otrzymuje jednak tej ilości, w którą normalnie zaopatrywany jest płód pojedynczy.

Czy bliźniętom nie jest zbyt ciasno w ło­nie matki? Czy nie zderzają się one z sobą głowami i czy nie kopią się wzajemnie

W przypadku ciąży bliźniaczej jest rzeczywiście dla płodów mniej miejsca w macicy niż w przy­padku ciąży pojedynczej. Jednak płody bliźniacze z reguły są nieco mniejsze niż przeciętne płody pojedyncze. Poza tym, każdy płód bliźniaczy, po­dobnie jak inne płody, jest chroniony przez ota­czający go płyn, który niweluje wszystkie urazy i wstrząsy, jakie mogą się zdarzyć.