Pytania

Czy może się zdarzyć, że na skutek ja­kichś zaburzeń dziecko przestanie ros­nąć zachowując swój wzrost dziecinny przez cale życie?

Jest to mało prawdopodobne. Prawie wszystkie dzieci rosną normalnie i uzyskują wzrost dorosłe­go człowieka. Jeżeli powstaną jakieś zaburzenia w funkcjach przysadki mózgowej, wówczas nor­malny wzrost zostaje zahamowany. W tych bar­dzo rzadkich przypadkach osobnik taki jest karło­waty. Jeżeli natomiast czynność gruczołu przysad­kowego trwa zbyt długo, wówczas może nastąpić wzrost nadmierny, co określamy jako gigantyzm. Jednakże zdarza się to również wyjątkowo rzadko.

Jeżeli u niemowląt i u małych dzieci nie czuć przykrego zapachu potu, to dlaczego występuje on u starszych?

W wieku lat około dziesięciu i wkrótce potem niektóre gruczoły w ustroju stają się bardziej czynne. Dzieje się to w związku z przygotowywa­niem się ustroju do okresu dojrzewania. Wśród tych gruczołów znajdują się potowe i łojowe. Gru­czoły te zaczynają wytwarzać więcej łoju i wię­cej potu niż w okresie dzieciństwa. Obfite wy­dzielanie potu powoduje nieraz nieprzyjemny za­pach, któremu jednak można zapobiec przez częste kąpiele oraz przez stosowanie środków odwania­jących (talk, spirytus itp.).