Rola gruczołów

Istnieją różne rodzaje gruczołów dokrewnych. Każdy z nich ma do spełnienia określone zada­nie — wysyła hormony, które je wykonują.

Na przykład hormony produkowane przez jeden z gruczołów pomagają ustrojowi w trawieniu i przyswajaniu pokarmów takich, które zapewniają rozwój mocnych zębów, kości i silnych mięśni. Hormony pochodzące z innego gruczołu umożli­wiają ustrojowi przyswajanie cukru i jego zamia­nę w energię, którą zużywa w czasie ruchu lub innego wysiłku mięśni. Jeszcze inny hormon umożliwia w chwili podniecenia lub strachu zmobi­lizowanie pewnej dodatkowej energii, która po­zwala na szybsze działanie mięśni.

Widzieliśmy wszyscy nieraz, jak kot przestra­szony przez psa wygina się w pałąk i napręża całe ciało. Jest on wówczas gotowy do walki dzięki gwałtownemu wydzieleniu określonego hor­monu.

Spośród wszystkich gruczołów wydzielania we­wnętrznego najważniejszym, jakkolwiek nie więk­szym od ziarnka grochu, jest przysadka mózgowa. Znajduje się ona w mózgu. Jeden z hormonów wy­dzielanych przez ten gruczoł jest niezbędny dla wzrostu. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby ciało zdrowego, normalnie odżywionego dziecka osiągnęło swój pełny wzrost. Inny hormon przy­sadki reguluje czynności gruczołów płciowych.

Gruczoły płciowe u kobiety znajdują się w dol­nej części jamy brzusznej, u mężczyzny w mosznie, nieco poniżej brzucha.

Gruczoły płciowe mężczyzny i kobiety są różne. U mężczyzny składają się one z dwu jąder, a u kobiety z dwóch jajników.

Wprawdzie niemowlęta i dzieci posiadają rów­nież gruczoły płciowe, jednak nie są one czynne aż do okresu pokwitania. Okres pokwitania, inaczej dojrzałości, oznacza początek wieku młodzieńczego, czyli wieku, kiedy ludzka jednostka staje się zdol­na do rozmnażania.

Okres ten rozpoczyna się zwykle w wieku od lat dwunastu do piętnastu, przy czym u dziewcząt o dwa lata wcześniej niż u chłopców.