Kiedy chłopiec powinien zacząć się golić?

Wtedy, kiedy zarost jego zaczyna zwracać uwa­gę. Czas pokazywania się zarostu waha się u róż­nych chłopców w dość szerokich granicach w za­leżności od stanu czynności gruczołów płciowych.

Dlaczego kobiety mają większe piersi niż mężczyźni?

Piersi kobiece zawierają gruczoły mleczne, które wytwarzają mleko dla dziecka, gdy przyjdzie ono na świat. Pierś mężczyzny nie powiększa się, po­nieważ nie spełnia tej czynności. W rozwoju ko­biecej piersi ważną rolę odgrywają hormony wy­dzielane przez gruczoły płciowe.

Co oznacza słowo łono?

Wyrazu łono używa się czasem (choć nieściśle) w tym znaczeniu co słowo macica. Poza tym w mo­wie potocznej jak również w pewnych zwrotach poetyckich, wyrazowi temu nadaje się różne odcie­nie znaczeniowe. Zawsze jednak łączą się one z pojęciem macierzyństwa. W sensie ściśle anato­micznym jest to okolica połączenia dwu kości ło­nowych stanowiących dolną część miednicy.

W którym miejscu znajduje się macica?

Macica znajduje się w dolnej części jamy brzusznej i jest chroniona przez kości miednicy.

W jaki sposób dziecko przychodzi na świat?

Dziecko w czasie porodu opuszcza macicę, w któ­rej wzrastało i przebywało przez okres dziewięciu miesięcy, wypychane skurczami jej mięśni wydo­bywa się na zewnątrz przechodząc przez tak zwa­ne drogi rodne matki. Większą część dróg rodnych stanowi pochwa. Należy przypomnieć, że pochwa jest tym miejscem, w którym składane są plem­niki podczas stosunku płciowego. Przez pochwę również zostaje wydalana co miesiąc wydzielina w okresie miesiączkowania.