Wycieczki

Niecodzienną do obserwowania naszych dzieci okazję stanowią wyjazdy całej rodziny na krótsze lub dłuższe wycieczki. Na ogół dzieci ożywiają się wówczas, spontanicznie wyrażają swoją radość: głośno mówią, ska­czą, snują projekty zagospodarowania czasu na wycieczce, są swobodne w zachowaniu.

Aby wycieczka dostarczyła maksimum za­dowolenia, radości i wzbogaciła wiedzę jej uczestników, musi być dobrze zaplanowana i zorganizowana. Załatwianie spraw związa­nych z przejazdem, zaopatrzeniem, organiza­cją poznawania nowych rzeczy i zjawisk na wycieczce pozwala rodzicom zaobserwować u swych dzieci orientację praktyczną, zarad­ność życiową, inicjatywę, pomysłowość i umie­jętność współdziałania w zespole.

Wiele ciekawych sytuacji dostarcza sama wycieczka. W warunkach odmiennych od co­dzienności, w stałym obcowaniu ze sobą ro­dziców i dzieci można poznać cechy, które w normalnych warunkach domowych są ra­czej trudne do zaobserwowania, na przykład umiejętność znoszenia niewygód, pokonywa­nia trudności, systematyczność i dokładność w realizowaniu przyjętego planu, podporząd­kowanie się decyzji większości, rezygnowanie z własnych przyjemności na rzecz innych.

Wycieczka stwarza ponadto okazję do poz­nania zasobu wiadomości dzieci. Niejedno­krotnie zajęci przez cały dzień rodzice, zmę­czeni, nie orientują się w tym, czego ich dzie­cko nauczyło się z innych książek, poza pod­ręcznikami szkolnymi. Dopiero na wycieczce, słuchając, co ma nasze dziecko do powie­dzenia np. na temat oglądanych zabytków, jesteśmy zdumieni interesującymi wywodami, pytamy: ,,A ty skąd o tym wiesz”?